biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Restrukturyzacja w praktyce (krótko i na temat): Odsetki od zobowiązań bankowych oraz o charakterze ciągłym

Formułując wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego, kluczowym elementem niewątpliwie pozostaje wykaz wierzytelności. W ramach tego wykazu grupą wierzycieli, z którymi Dłużnik będzie musiał wypracować konsensus są banki i instytucje finansujące.

Tym samym wykazanie wierzytelności banku w niepełnej wysokości lub wysokości nieprzystającej do możliwego do osiągnięcia konsensusu może powodować brak pozytywnego rezultatu w ramach głosowania nad układem.

Z biznesowego punktu widzenia ratując swoje przedsiębiorstwo oraz planując restrukturyzację powinniśmy przeanalizować stan wierzytelności wobec podmiotów finansujących, a następnie zadbać aby pierwszeństwo w prezentowaniu w wykazie wierzytelności przyznać wierzytelnościom określonym co do wysokości zgodnie z proponowanym zaspokojeniem wskazanym w  propozycjach układowych, gdy będą one korzystniejsze dla Wierzyciela niż wskazuje przepis art. 81 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

W przypadku finansowań długoterminowych naruszenie dyrektywy art. 81 ust. 1 i zaprezentowanie wierzytelności banku ograniczonej odsetkowo jedynie na dwa lata naprzód przy maksymalnej 6% stopie, może powodować brak porozumienia z jednym z głównych lub głównymi wierzycielami niwecząc potencjalny układ.

Uwzględniając regulacje bankowe oraz konieczność zachowania informacji o przygotowywaniu wniosku restrukturyzacyjnego w poufności propozycje układowe dla sektora bankowego powinny uwzględniać nawet konieczność pełnego zaspokojenia.

Pamiętajmy, że możemy je modyfikować po otwarciu postępowania, w tym na zgromadzeniu wierzycieli (art. 117 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

W razie pytań związanych z materią artykułu oraz generalna materia postępowania restrukturyzacyjnych zapraszamy do kontaktu pod adresem piotr@ippmanagement.pl