biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Restrukturyzacja poprzez postępowanie układowe i przyśpieszone postępowanie układowe- na styku interesów Dłużnika i Wierzyciela (głosowanie w grupach cz. 1)

Kiedy spojrzymy na restrukturyzację z punktu widzenia Dłużnika jest to proces będący ostatnim „kołem ratunkowym” dla prowadzonego przedsiębiorstwa. Przynajmniej takie są założenia ustawodawcy, które zweryfikowane przez praktykę pozwalają wysnuć jeszcze jeden wniosek co do celu restrukturyzacji. Celem tym może być uniknięcie odpowiedzialności, za działalność na szkodę przedsiębiorstwa realizowaną poprzez nierzetelną politykę finansową, czyli wyprowadzenie aktywów z danej firmy.

Patrząc na restrukturyzację z perspektywy Wierzyciela, możemy podsumować całą perspektywę jednym słowem: PROBLEM. Nie mnie nie więcej, najczęściej otwarcie postępowania układowego będzie wiązało się z niezaspokojeniem i odsunięciem w czasie perspektywy pokrycia wymagalnych należności. Pojawia się również aspekt związany  z kosztami obsługi udziału Wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym (tu układowym i przyśpieszonym układowym). Możemy już powoli w oparciu o procedowane postępowania, formułować wniosek, iż bierna postawa Wierzyciela, głównie tego, którego wierzytelności są znaczne szkodzi.

Natomiast aktywna postawa w toku restrukturyzacji wymaga zaangażowania nie tylko obsługi prawnej, ale problemowego podejścia do strategii, zarówno tej obranie przez Dłużnika, jak i sformułowania naszej – własnej zmierzającej do umocnienia pozycji oraz wywarcia realnej presji na Dłużniku.

Niewątpliwie świadomość Wierzycieli będzie kształtowała się wraz z czasem obowiązywania nowych regulacji. Jednak to jak ustawodawca sformułował przebieg procedur, o których dziś piszemy.  Powoduje, że nie tylko prawne aspekty powinny być wśród tych dominujących.

Proponowany przez Dłużnika układ – wyartykułowany w planie restrukturyzacji wymaga zatwierdzenia przez Wierzycieli (poprzez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli). Jednak ze względu na wielość możliwych konfiguracji, głosowanie w tej materii może odbywać się poprzez głos ogółu Wierzycieli, jak i głosowanie prowadzone w ramach przyporządkowania Wierzycieli do grup, których podziału dokonano wedle kryteriów kwotowych, funkcjonalnych oraz szczególnych grup interesu wskazanych imiennie w ustawie (obligatariusze / wierzyciele posiadający roszczenia o wybudowanie – przekazanie lokalu). Dla poszczególnych grup Dłużnik może formułować zróżnicowane propozycje układowe.

Propozycja podziału na grupy określone kwotowo i funkcjonalnie jest inicjatywą Dłużnika podlegającą analizie i korektom nadzorcy sądowego. Te wymienione przez ustawodawcę są elementem narzuconym i niezbędnym. Tym samym od razu widzimy, że to jak zostanie ukształtowana pozycja Wierzyciela, rozpoczyna się już na etapie formułowania wniosku przez Dłużnika. Kluczowym z tego punktu widzenia jest:

  1. Posiadanie wiedzy o stosownym przyporządkowaniu (to zapewnia wgląd do wniosku)
  2. Zapoznanie się z propozycjami układowymi / wstępnymi propozycjami układowymi

Na podstawie tych informacji oraz analizy największych kwotowo wierzytelności (nierzadko stanowiących obszar wątpliwości Wierzycieli) możemy określić naszą pozycję oraz ukształtować strategię postępowania. System głosowania przewidziany w Prawie restrukturyzacyjnym wymaga od Wierzycieli aktywności i współdziałania. Ta świadomość powinna być z nami od momentu pozyskania informacji o otwarciu restrukturyzacji wobec naszego Dłużnika.

O tym jaki jest związek między strategią głosowania a przyporządkowaniem do grup oraz jakie przepisy regulują tą kwestię wskażemy w kolejnym wpisie.