biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Postępowania restrukturyzacyjne, typy i różnice.

Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) wprowadzono do ustawodawstwa polskiego nowe regulacje dotyczące prawa restrukturyzacyjnego.

Nowa ustawa reguluje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami oraz skutki tego układu, a także zasady przeprowadzania działań sanacyjnych.

Celem wprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji.

Zgodnie z art. 2 ustawy, restrukturyzacje przeprowadza się w oparciu o jeden z czterech postępowań restrukturyzacyjnych.

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

 

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

 

Postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być przeprowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Poniżej zaprezentowane są podstawowe różnice pomiędzy wszystkimi postępowaniami restrukturyzacyjnymi.

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu
Przesłanki Wierzyciele Układ Zarząd majątkiem Doradca restrukturyzacyjny Sąd 
możliwość wystąpienia prblemów finansowych brak roli postępowanie jest odformalizowane, dłużnik zbiera głosy samodzielnie zarząd własny dłużnika nad majątkiem organ doradczy w negocjacjach z wierzycielami ocenia wypracowany układ pod kątem zgodności z prawem
suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem głosowanie 2/3 głosów, formalnie 51% głosów wierzycieli bezposrnych nadzór doradcy restrukturyzacyjnego po zatwierdzeniu układu doradca restrukturyzacyjny zostaje nadzorcą sądowym
 

Przyspieszone postępowanie układowe

Przesłanki Wierzyciele Układ Zarząd majątkiem Nadzorca sądowy Sąd 
możliwość wystąpienia prblemów finansowych możliwość wstrzymania egzekucji wierzycieli rzeczowych na 3 miesiące głosowanie nad propozycjami układu w ramach zgromadzenia wierzycieli zarząd własny dłużnika nad majątkiem lub zarząd zarządce Powoływany przez sąd lub przez wierzycieli posiadających 30% głosów pełny nadzór sędziego komisarza nad postępowaniem
suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych za zgodą sędziego zakaz obciążania majątkiem, zakaz potrąceń, zakaz spełniania wierzytelności objętych układem opracowuje plan restrukturyzacyjny
Postępowanie układowe
Przesłanki Wierzyciele Układ Zarząd majątkiem Nadzorca sądowy Sąd 
zagrożenie niewypłacalnością lub stan niewypłacalności możliwość wstrzymania egzekucji wierzycieli rzeczowych na 3 miesiące głosowanie nad propozycjami układu w ramach zgromadzenia wierzycieli zarząd własny dłużnika nad majątkiem lub zarząd zarządce Powoływany przez sąd lub przez wierzycieli posiadających 30% głosów pełny nadzór sędziego komisarza nad postępowaniem
suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych za zgodą sędziego zakaz obciążania majątkiem, zakaz potrąceń, zakaz spełniania wierzytelności objętych układem miesięczny termin na sporządzenie planu restrukturyzacji
 

Postępowanie sanacyjne

Przesłanki Wierzyciele Układ Zarząd majątkiem Zarządca Sąd 
brak możliwości skorzystania z trzech wyżej wymienionych opcji restrukturyzacji możliwość wstrzymania egzekucji wierzycieli rzeczowych na 3 miesiące głosowanie nad propozycjami układu w ramach zgromadzenia wierzycieli co do zasady brak, możliwość powierzenia zarządu własnego dłużnika tylko w wyjątkowych sytuacjach powoływany przez sąd pełny nadzór sędziego komisarza nad postępowaniem
możliwość uchylenia zajęć rachunków bankowych za zgodą sędziego
możliwość odstąpienia od umów
możliwość wszczęcia postępowania sanacyjnego na wniosek wierzyciela