biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Hipoteka w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym według przepisów postępowania restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z art. 246 prawa restrukturyzacyjnego 1. Z wyjątkiem art. 129 ust. 1 pkt 1, obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest niedopuszczalne.
2. Jeżeli wniosek o wpis hipoteki, wniosek o wpis zastawu rejestrowego, wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych albo wniosek o wpis hipoteki morskiej do rejestru okrętowego został złożony co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
3. Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem przepisów ust. 1 lub 2 podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest prawomocne postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielowi.

W przywołanym przepisie ustawodawca wyłącza obciążenie składników majątku dłużnika akcesoryjnym prawem rzeczowym. Wyjątkiem w tym przypadku jest jedynie art. 129 ust. 1 pkt 1, który mówi o konieczności uzyskania zgody rady wierzycieli na czynności dłużnika lub zarządcy polegające na obciążeniu rady wierzycieli składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem.
Ze względu na długi okres postępowania przed sądami wieczystoksięgowymi istnieje możliwość wpisania hipoteki już po otwarciu postępowania układowego, tylko wyłącznie wówczas gdy wniosek został złożony w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego.

Wpis hipoteki w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem przepisów ust. 1 lub 2 podlega wykreśleniu z urzędu.