biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Ustawodawca ustawą z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 978) wprowadził możliwość przejęcia na własność ruchomości przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.
Zgodnie z tym artykułem, jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzą ruchomości, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ogólnych ustawy, wierzyciel może przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od połowy ceny oszacowania.
Ruchomości, których nie można zbyć to takie ruchomości, których syndyk nie spieniężył w drodze przetargu, aukcji czy z wolnej ręki.
Pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność przysługuje wierzycielowi, którego wierzytelność zabezpieczona jest zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym na tej ruchomości, a w dalszej kolejności, temu który zaoferował najwyższą cenę.
Ustawodawca wprowadził tu więc pewne preferencje dla wierzycieli uprzywilejowanych dając im możliwość przejęcia przedmiotu zastawu na własność w postępowaniu upadłościowym z pierwszeństwem przed wierzycielami niezabezpieczonymi. W przypadku gdy wierzyciel uprzywilejowany nie skorzysta z przysługującego mu prawa, wówczas może to zrobić inny wierzyciel.
W przypadku innych wierzycieli pierwszeństwo ma ten, który złoży najwyższą cenę.
W celu przejęcia ruchomości na własność należy złożyć oświadczenie o przejęciu ruchomości na własność oraz jednocześnie złożyć całą cenę.
Prawo własności przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go przez syndyka o przyznaniu mu prawa własności przejętej rzeczy.