biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Niewypłacalność w postępowaniu upadłościowym od stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 10 prawa upadłościowego, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Zgodnie z art. 11 tejże ustawy, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Niewypłacalność to przede wszystkim stan finansowy w jakim znajduje się dłużnik i odznacza się brakiem środków w kasie oraz na rachunkach bankowych dłużnika, pozwalających na pokrycie swoich zobowiązań.

Do utraty zdolności do wykonywania swoich zobowiązań dochodzi wówczas, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Wraz z pojawieniem się stanu niewypłacalności dłużnikowi zaczyna biec 30 dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, z którym to upływem ustawodawca wiąże szereg ujemnych konsekwencji dla osób sprawujących zarząd nad majątkiem dłużnika.