biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

Wycena wierzytelności masowych

W procesie sekurytyzacji wierzytelności kluczowym elementem jest właściwa ocena kupowanych aktywów. Wycenę wykonuje się zarówno w początkowej fazie transakcji jak również po zakupie co ma istotne znaczenie w przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Wycena wierzytelności masowych odbywa się w oparciu o metody statystyczno-porównawcze. Wykorzystuje się do tego złożone algorytmy uwzględniające wpływ cech wierzytelności na przyszłe przepływy oraz koszty. Ilość oraz dobór cech zależy od doświadczenia oraz wiedzy wyceniającego i często jest kluczem do prawidłowej oceny portfela. Pod uwagę bierze się m.in. takie cechy jak typ wierzytelności, przeterminowanie, historie płatności, dotychczasowe formy działań czy nawet miejsce zamieszkania dłużnika i jago wiek. W przypadku wierzytelności bankowych zabezpieczonych w postaci przewłaszczenia, zastawu czy hipoteki stosuje się dodatkowe algorytmy wyceniające potencjalne przepływy z realizacji tych zabezpieczeń. Z analizy całej grupy wyłączane są te pozycje, które z uwagi na swoją wartość lub typ zabezpieczenia wymagają indywidualnego podejścia do wyceny.

Do prawidłowej wyceny niezbędna jest wiedza o historii przepływów pieniężnych oraz kosztów generowanych przez grupy podobnych wierzytelności (portfeli referencyjnych). Są to portfele o podobnej strukturze a często i pochodzeniu. Uwzględnia się zazwyczaj krzywe obrazujące realacje cash-flow i kosztów w okresach 3 lub 5 letnich.

Wartości szacowanych przepływów po odniesieniu do wycenianego portfela są dyskontowane stopą procentową. Jej wysokość to oczekiwana przez wyceniającego stopa zwrotu z inwestycji uwzględniająca ryzyko dla danego pakietu (premia za ryzyko). W ten sam sposób wyceniany jest obszar kosztowy związany z obsługą windykacyjną portfela. Należy tu uwzględnić koszty windykacji polubownej, działań sądowo- egzekucyjnych jak również koszty wynagrodzeń pracowników.

Właściwie przeprowadzony proces wyceny oparty na doświadczeniu wyceniającego oraz wykorzystanie instrumentów analizy danych gwarantuje sukces samej sekurytyzacji. W najbliższym okresie należy spodziewać się usprawnienia narzędzi oraz technik wyceny. Zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania będzie rosło wraz z dynamicznym rozwojem sekurytyzacji, który obserwujemy w ostatnich latach.