biuro@ippmanagement.pl +48222198580 ippmanagement

decisionmakers.pl

blog Ipp Management

Hipoteka w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym według przepisów postępowania restrukturyzacyjnego.

Zgodnie z art. 246 prawa restrukturyzacyjnego 1. Z wyjątkiem art. 129 ust. 1 pkt 1, obciążenie składników majątku dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu…
Read more

Przejęcie ruchomości na własność przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego.

Ustawodawca ustawą z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 978) wprowadził możliwość przejęcia na własność ruchomości przez wierzyciela w toku postępowania upadłościowego. Zgodnie z tym artykułem, jeżeli w skład masy upadłościowej wchodzą ruchomości, których nie można zbyć z…
Read more

Sekurytyzacja

Sekurytyzacja jest procesem łączenia w pule homogenicznych aktywów, będących zabezpieczeniem emisji płynnych papierów wartościowych, transferowanych z majątku inicjatora, za określonym wynagrodzeniem. Podmiotami biorącymi udział w klasycznej sekurytyzacji są inicjator, podmiot dokonujący emisji oraz inwestorzy obejmujący papiery wartościowe. W polskim systemie…
Read more

Odpowiedzialność członka zarządu, za zobowiązania spółki.

Problematykę odpowiedzialności członków Zarządu spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki reguluje art. 299 KSH. Zgodnie z tym przepisem , jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Przesłanką odpowiedzialności za zobowiązania spółki jest…
Read more

Wycena wierzytelności masowych

excel sheet blue marker

W procesie sekurytyzacji wierzytelności kluczowym elementem jest właściwa ocena kupowanych aktywów. Wycenę wykonuje się zarówno w początkowej fazie transakcji jak również po zakupie co ma istotne znaczenie w przypadku emisji certyfikatów inwestycyjnych. Wycena wierzytelności masowych odbywa się w oparciu o…
Read more

Finansowanie mezzanine’owe

Mezzanine to forma finansowania umożliwiająca finansowanie kapitałów własnych oraz zapewniająca udział w zyskach w przypadku powodzenia przedsięwzięcia. Finansowanie mezzanine’owe jest finansowaniem pośrednim pomiędzy kredytem a sprzedażą akcji i odbywa się za pomocą emisji instrumentów pieniężnych takich jak obligacje lub przy…
Read more